Decorated with the German Fairness Award 2014 *

Ochrana osobných údajov

Firemné Zásady – Buchbinder Rent-a-Car

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súkromia sú účinné od 1. 5. 2018 a sú vypracované spoločnosťou  A. Klees Slovakia, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 25/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 876 077, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro vo vl. č. 30703/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) V prípade  využívania našich služieb, nakladanie s Vašimi osobnými údajmi bude uskutočňované nižšie uvedeným spôsobom. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Zásady”) opisujú, ako získavame a spracovávame vaše osobné údaje, keď využívate naše produkty a služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú spracovania osobných údajov:

 

 1. a) zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, a kontaktných osôb či zástupcov zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami, pri poskytovaní prenájmu našich motorových vozidiel a všetkých ostatných služieb a
 2. b) záujemcov o služby

Tieto Zásady sa môžu čas od času meniť. Prípadné zmeny zistíte pravidelným sledovaním našich webových stránok. V prípade, že máte záujem o podrobnejšie informácie, môžete sa pozrieť na naše Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov.

 

K čomu používame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

rezervácie; predzmluvných a zmluvných vzťahov súvisiacich s nájmom motorových vozidiel  najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, rezervácií, prípravy a uzatvárania zmlúv a plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa najmä v rámci zmlúv o nájme, zmlúv o prenájme, rámcových zmlúv súvisiace so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním motorového vozidla, reklamačných konaní, fakturáciou a atď.. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvná požiadavka. Neposkytnutím osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.

jednoznačnej identifikácie dotknutej osoby na základe súhlasu udeleného dotknutou osobou pred vyhotovením fotokópie úradných dokladov dotknutej osoby a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovených a zaznamenaných kópií a opisov úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že prevádzkovateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.

bezpečnosti, ochrany majetku a finančných záujmov vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu a z neho odvodeného oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Za týmto účelom sú vybrané prenajímané vozidlá zabezpečené monitorovaním ich lokalizáciou prostredníctvom satelitného sledovania (GPS) (dohľadanie prenajatých vozidiel pri ich používaní a po ich krádeži). K spracúvaniu osobných údajov (vyplývajúcich zo získaných informácií o výskyte vozidla) dochádza v prípade, ak prenajaté motorové vozidlo užíva jediná fyzická osoba, t.j. ak je v čase užívania prenajatého motorového vozidla prevádzkovateľ schopný identifikovať konkrétnu fyzickú osobu a vozidlo je vybavené monitorovacím zariadením. V tomto prípade budú spracúvané osobné údaje v rozsahu získaných GPS informácií o výskyte vozidla a z toho odvoditeľných charakteristík dotknutej osoby. Nájomca je pri preberaní vozidla informovaný o tom, že je prenajaté vozidlo vybavené GPS monitorovacím zariadením.

vymáhania vzniknutých škôd a pohľadávok, riešenia poistných udalostí, riešenia trestných a priestupkových konaní, uchovávania dokumentácie a vyhotovených záznamov a na základe ostatných nevyhnutých oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

starostlivosť o zákazníka a marketing  

 

Aké údaje používame?

 

Kedykoľvek poskytujeme ktorúkoľvek z našich služieb, používame Vaše kontaktné údaje, údaje o účte,  údaje zozbierané v našich pobočkách  aj údaje zozbierané na našej webovej stránke. Len na informačné využitie našich webových stránok, t. J. ak sa nezaregistrujete alebo neposkytnete iným spôsobom informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač odošle nášmu serveru. Ak chcete zobraziť naše webové stránky, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky potrebné na zobrazenie našich webových stránok a na zabezpečenie stability a bezpečnosti (právnym základom je článok 6 s 1 (f) GDPR):

– IP adresa

– Dátum a čas žiadosti

– Rozdiel v časovej zóne s Greenwichovým časom (GMT)

 Obsah žiadosti (konkrétna stránka)

– Status prístupu / stavový kód HTTP

– príslušné množstvo prenášaných údajov

 internetová stránka, z ktorej pochádza žiadosť

– Prehliadač

– operačný systém a jeho rozhranie

 Jazyk a verzia prehliadača.

Nie ste povinný zverejniť žiadne ďalšie osobné informácie, aby ste navštívili naše webové stránky. Tieto údaje sú anonymizované a používajú sa iba na štatistické účely, alebo na zlepšenie našich internetových a online služieb. Tieto anonymizované údaje sú uložené oddelene od osobných údajov v zabezpečených systémoch a nemôžu byť priradené jednotlivcom. To znamená, že vaše osobné informácie sú vždy chránené. Nezískavame personalizované vyhodnotenie týchto údajov.

Keď používate niektorú z našich služieb, zvyčajne zhromažďujeme len údaje potrebné na poskytovanie našich služieb. Môžeme vás požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú dobrovoľné. Vždy, keď spracovávame osobné informácie, poskytujeme vám službu alebo sledujeme naše komerčné ciele. To isté platí aj v prípade, že vám na požiadanie poskytneme informačný materiál alebo odpovieme na vaše otázky. V takýchto prípadoch vás budeme vždy vedomí toho. Navyše ukladáme iba údaje, ktoré ste nám poslali automaticky alebo dobrovoľne.

Podrobný popis jednotlivých typov údajov nájdete na konci tohto dokumentu v časti “Slovník”.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme a uchovávame bezpečne a len na čas nevyhnutne potrebný na poskytovanie služieb, ak nie sú používané na iné ostatné účely uvedené v týchto zásadách. Osobné údaje spracúvané v rámci ostatných účelov sú uchovávané v lehote nevyhnutej na dosiahnutie účelu ich spracúvania, ktoré určujú osobitné právne predpisy alebo v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Potom budú Vaše údaje buď zlikvidované, alebo anonymizované.

 

Fotokópie úradných dokladov sú uchovávané po dobu platnosti zmluvného vzťahu a najneskôr do 3 rokov sú zlikvidované, ak ich prevádzkovateľ nevyužíva na základe oprávnených záujmov (napr. v rámci riešenia škôd, poistných udalostí a krádeží).

 

 

Vaše fakturačné údaje uchovávame na daňové účely po dobu 10 rokov.

 

Poskytujeme Vaše údaje niekomu ďalšiemu?

 

 

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám. Prevádzkovateľ si kladie za cieľ chrániť Osobné údaje. Vaše údaje môžeme zdieľať s ďalšími dcérskymi spoločnosťami alebo inými spoločnosťami spoločne ovládanými našou ovládajúcou osobou (ďalej súhrnne “Pridružené osoby”) na účely poskytovania našich služieb. V takom prípade budeme od našich Pridružených osôb vyžadovať dodržiavanie týchto Zásad.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačnom systéme, ktorý spoločne prevádzkujú vlastníci a držitelia licencií. V rámci tohto spracúvania sú osobné údaje prenášané v rámci krajín EÚ (sídiel príslušných prevádzkovateľov), pričom jednotliví prevádzkovatelia sú povinní zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

 

Počet našich zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim Osobným údajom, obmedzujeme na vybranú skupinu špeciálne poverených zamestnancov. Títo zamestnanci majú prístup k vašim Osobným údajom na účely riadneho plnenia pracovných povinností iba v rozsahu, v akom tieto Osobné údaje potrebujú poznať k svojej práci.

 

Pokiaľ to umožňujú príslušné právne predpisy, môžeme rovnako poskytovať vaše Osobné údaje tretím stranám, a to v prípadoch, keď sa budeme domnievať, že takéto poskytnutie je nevyhnutné na fungovanie našich produktov a služieb (napr. starostlivosť o zákazníkov), aby nám poskytovali produkty či služby, pričom v takom prípade budeme od týchto subjektov vyžadovať zachovanie mlčanlivosti o týchto informáciách, ich zabezpečenie a používanie len na účely poskytovania príslušných produktov či služieb našej strane.

 

V niektorých prípadoch nám môže zákon ukladať poskytnutie Osobných údajov verejným orgánom alebo ďalším tretím stranám, takisto kontrolným orgánom v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia), prípadne súdom a orgánom činným v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ako aj poisťovniam, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorený poistnú zmluvu súvisiacu s prenajímaným vozidlom.

 

Právny základ spracovania týchto údajov

Plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (na základe súhlasu), prevencia podvodov (na základe oprávneného záujmu), riešenie poistných udalostí, havárií a priestupkov na úseku cestnej dopravy ( na základe oprávneného záujmu).

Cookies, pluginy a nástroje na analýzu

Okrem vyššie uvedených údajov sú cookies uložené vo vašom počítači pri používaní našich webových stránok. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené na vašom pevnom disku priradenom prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých stránky, ktoré nastavujú súbor cookie (tu cez nás), dostanú určité informácie. Súbory cookie nemôžu spustiť programy alebo prenášať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby sa internet stal užívateľom priaznivejším a celkovo efektívnejším. Právny základ používania cookies je popísaný v čl. 6 s 1 (f) GDPR.

Naše webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob činnosti sú vysvetlené nižšie:

– prechodné cookies,

– Perzistentné súbory cookie.

Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria sem najmä cookies relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, s ktorými môžu byť priradené k bežnej relácii rôzne požiadavky zo svojho prehliadača. To vám umožní rozpoznať počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa odstránia po odhlásení alebo pri zatvorení prehliadača.

Perzistentné súbory cookie sa automaticky vymažú po určenom období, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od súboru cookie. Cookies môžete v nastaveniach zabezpečenia prehliadača kedykoľvek vymazať.

Ak nechcete, aby bol váš počítač rozpoznaný pri ďalšom návšteve, môžete tiež odmietnuť používanie súborov cookie zmenou nastavení prehliadača na možnosť “odmietnutie súborov cookie”. Príslušný postup nájdete v prevádzkovej príručke príslušného prehliadača. Ak však odmietnete používanie súborov cookie, môže to viesť k obmedzeniu používania niektorých oblastí našich webových stránok.

Používame cookies, aby sme vás identifikovali pri nasledujúcich návštevách, ak máte účet u nás. V opačnom prípade by ste sa museli pri každej návšteve znovu prihlásiť.

Používané súbory cookie Flash nie sú rozpoznané vaším prehliadačom, ale pomocou doplnku Flash. Okrem toho používame úložné objekty HTML5, ktoré sú uložené vo vašom zariadení. Tieto objekty ukladajú požadované údaje bez ohľadu na prehliadač, ktorý používate, a nemajú automatický dátum vypršania platnosti. Ak nechcete spracovať súbory cookie Flash, budete musieť nainštalovať doplnok, napríklad: “Lepšia ochrana osobných údajov” pre Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/ ) alebo súbor cookie Adobe Flash vrah pre prehliadač Google Chrome. Môžete zabrániť používaniu úložných objektov HTML5 pomocou súkromného režimu v prehliadači. Odporúčame tiež, aby ste pravidelne pravidelne odstraňovali súbory cookie a históriu prehliadača.

1 Služba Google Analytics s funkciou anonymizácie

Google Analytics používame na našich webových stránkach, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len “Google”. Služba Google Analytics používa tzv. “Súbory cookie”, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, čo umožňuje analýzu vaše používanie webových stránok. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 s 1 (f) GDPR.

Informácie generované týmito súbormi cookie, ako napríklad čas, miesto a frekvencia návštevy vašich webových stránok, vrátane vašej IP adresy, sú prenesené na spoločnosť Google v USA a uložené tam.

Google Analytics používame pomocou doplnku “_gat anonymizeIp”. V takomto prípade bude vaša IP adresa skrátená a teda anonymizovaná spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore iba v

vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa zašle na server Google v USA a skráti tam. Spoločnosť Google odoslala do týchto výnimočných prípadov, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, na ochranu štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US.

Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našich stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite našich webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to zákon vyžaduje, alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google neuplatňuje nárok na prepojenie vašej adresy IP s inými údajmi poskytnutými spoločnosťou Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením softvéru prehliadača podľa toho; uvádzame však, že v tomto prípade nebudete môcť plne využiť všetky funkcie našich webových stránok.

Spoločnosť Google tiež ponúka doplnok pre deaktiváciu najobľúbenejších prehliadačov, čím vám dáva väčšiu kontrolu nad tým, čo spoločnosť Google zhromažďuje, pokiaľ ide o stránky, ktoré navštevujete. Doplnok informuje o službe JavaScript Google Analytics (ga.js), že žiadne informácie o návšteve webových stránok nebudú odoslané do služby Google Analytics. Nástroj Zakázať doplnok služby Google Analytics však nebráni tomu, aby sa nám informácie prenášali alebo akékoľvek iné služby webovej analýzy, ktoré môžeme použiť. Ďalšie informácie o inštalácii doplnku prehliadača nájdete na nasledujúcej linke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Ak navštívite našu stránku prostredníctvom mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet), musíte kliknúť na tento odkaz, aby ste zabránili budúcemu sledovaniu službou Google Analytics na našich webových stránkach. To je tiež možné ako alternatíva k doplnku prehliadača uvedenému vyššie. Kliknutím na odkaz sa v prehliadači nachádza cookie na zrušenie, ktoré je platné iba pre tento prehliadač a túto doménu. Ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, súbor cookie odhlásenia sa tiež odstráni, takže budete musieť znova kliknúť na odkaz.

Ak ste súhlasili so spoločnosťou Google prepojením histórie prehliadania webových stránok a aplikácií s účtom Google a použitím informácií z účtu Google na personalizáciu vašich reklám, spoločnosť Google použije vaše údaje pomocou údajov služby Google Analytics na poskytnutie zoznamov publika na vytvorenie remarketingu medzi zariadeniami , Za týmto účelom služba Google Analytics spočiatku na vašich webových stránkach bude sledovať váš ID, ktorý je autentifikovaný spoločnosťou Google, a ktorý je priradený k vášmu účtu Google (tj informácie o osobnej identifikácii). Služba Google Analytics potom dočasne spojí váš ID s údajmi služby Google Analytics a optimalizuje naše publikum. Ak nesúhlasíte, môžete sa od neho odhlásiť prostredníctvom sekcie Môj účet vo vašom účte Google.

Informácie tretích strán: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky používania: http://www.google.com/analytics/ terms / en.html, Zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/analytics/learn/privacy.html a Pravidlá ochrany osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/ politics/privacy.

2 DoubleClick Ad Exchange

Váš prehliadač môže ukladať súbor cookie odoslaný spoločnosťou Google Inc. alebo treťou stranou v rozsahu, v ktorom inzeruje služba DoubleClick Ad Exchange, webová reklamná služba spoločnosti Google Inc., USA (“Google”) (textové správy, bannery atď.). na tejto webovej stránke. Informácie uložené v súbore cookie môžu byť zaznamenané, zbierané a vyhodnotené spoločnosťou Google Inc. alebo tretími stranami. Okrem toho DoubleClick Ad Exchange využíva na zhromažďovanie informácií takzvané “Web Beacons” (malé neviditeľné grafiky), pomocou ktorých je možné zaznamenávať, zhromažďovať a hodnotiť jednoduché akcie, ako návštevnosť návštevníkov na webových stránkach. Informácie generované cookie a / alebo Web Beacon o vašom používaní týchto webových stránok sú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google využíva získané informácie na ohodnotenie vášho správania v súvislosti s používaním reklám služby DoubleClick Ad Exchange. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to zákon vyžaduje, alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Vykonáva sa to iba v prípade boja proti spamu / podvodu (spam a kliknutie na spam), pokiaľ sa v tomto kontexte prenášajú a ukladajú adresy IP. Tieto údaje sú prísne prístupné iba týmom na boj proti zneužívaniu. Spoločnosť Google nepriraďuje adresu IP

s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie na pevnom disku a zobrazeniu webových majákov. Ak to chcete urobiť, musíte v nastaveniach prehliadača vybrať možnosť “Neprijať cookies”. Viac informácií nájdete tu: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ads/

Prípadne môžete vypnúť súbory cookie DoubleClick s týmto odhlásením.

3 Remarketing Google

Táto webová lokalita využíva funkciu remarketingu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, “Google”). Táto funkcia je navrhnutá tak, aby zobrazovala reklamy založené na záujmoch návštevníkom webových stránok v sieti Google. Táto technológia nám umožňuje po zverejnení automaticky generovaných cielených reklám po návšteve našich webových stránok. Reklamy sú založené na produktoch a službách, na ktoré ste klikli pri poslednej návšteve našej webovej stránky. Na tento účel je v prehliadači návštevníka webových stránok uložený takzvaný súbor cookie, ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka pri otváraní webových stránok patriacich do reklamnej siete spoločnosti Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači pri návšteve našich webových stránok. Spoločnosť Google zvyčajne ukladá informácie, ako napríklad webovú žiadosť, adresu IP, typ prehliadača, jazyk prehliadača a dátum a čas vašej žiadosti. Tieto informácie sa používajú na priradenie webového prehliadača k určitému počítaču. Na stránkach reklamnej siete Google sa môžu návštevníkom zobraziť reklamy súvisiace s obsahom, ktorý návštevník predtým zobrazil na webových stránkach, ktoré využívajú funkciu remarketingu Google.

Ak ste prostredníctvom odkazu https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated súhlasili, aby ste používali históriu prehliadania Google na prepojenie s vaším účtom Google a používali informácie z vášho personalizačného účtu Google, remarketing funkcia je tiež cross-device. Spoločnosť Google zhromaždí vaše ID Google a použije ho na zisťovanie viacerých zariadení.

Podľa vlastných tvrdení spoločnosť Google počas tohto procesu nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak nechcete používať remarketing Google, môžete ho zakázať kliknutím na položku OPT OUT tu.

Môžete tiež zabrániť ukladaniu súborov cookie tým, že príslušne upravíte nastavenia prehliadača. upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

4 Mapy Google

Naše webové stránky používajú Mapy Google na zobrazenie máp a generovanie trasy. Mapy Google prevádzkuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používaním máp Google na týchto webových stránkach súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a používaním vašich zhromaždených alebo poskytnutých údajov spoločnosťou Google, jej zástupcami alebo tretími stranami.

Pri návšteve našich webových stránok spoločnosť Google získa informácie, ktoré ste získali na príslušnej podstránke našej webovej lokality. Okrem toho sa odošlú údaje uvedené v oddiele 2 tohto vyhlásenia. To sa deje bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, na ktoré ste prihlásení, alebo neexistuje žiadny používateľský účet. Po prihlásení do služby Google budú vaše údaje priradené priamo do vášho účtu. Ak si neželáte, aby ste sa priradili k profilu v službe Google, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobeného dizajnu webových stránok. Takéto hodnotenie sa vykonáva (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytovali primeranú reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o svojich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo na námietku proti vytvoreniu týchto používateľských profilov. toto právo musí byť vykonané prostredníctvom spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom plug-inu nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Ďalšie informácie o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete aj na stránke: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy. Google

spracováva aj vaše osobné údaje v USA a pristúpila k  Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, https: //www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5 VE Interactiv

Naše webové stránky používajú technológiu Retargeting od firmy Ve Interactive Limited, 15-19 Bakers Row, Londýn, EC1R 3DG, Veľká Británia. Pri používaní webových stránok sa používajú útržky interaktívneho jazyka Java, ktoré sa zobrazujú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok a záznamov z formulára vyrovnávacej pamäte na webových stránkach. Takto získané informácie o používaní týchto webových stránok sa zvyčajne prenášajú na server Ve Interactive v Londýne, kde sú uložené maximálne 30 dní. V našom mene spoločnosť Ve Interactive použije túto informáciu na odosielanie e-mailových informácií vo vyrovnávacej pamäti, ak sa spojenie s vaším počítačom stane nestabilným alebo strateným. Údaje, ktoré prenáša VeApps z prehliadača, nebudú zlúčené s inými údajmi na webových stránkach. V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov budú anonymné údaje uložené vo vašich počítačoch cookies a odstránené po 30 dňoch. Tieto údaje sa používajú iba na štatistické hodnotenia. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť VE Interactive spracováva vaše údaje a ako zakázať sledovanie, nájdete na stránke https://www.ve.com/privacy-policy#opting-out.

6 Používanie doplnkov sociálnych médií

Používame nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Xing a Instagram.

Týmto spôsobom používame tzv. Dvojklikové riešenie. To znamená, že ak navštívite naše webové stránky, najprv nie sú poskytovateľom zásuvných modulov poskytnuté žiadne osobné údaje. Dodávateľa doplnkov môžete rozpoznať nad označením na krabici podľa ich pôvodného listu alebo loga. Ponúkame možnosť kontaktovať dodávateľa doplnkov priamo pomocou tlačidla. Iba keď kliknete na označené pole a aktivujete ho, dodávateľ doplnku dostane informácie, ktoré ste získali na príslušných webových stránkach našich online ponúk. Potom sa odošlú údaje uvedené v § 3 tohto vyhlásenia. V prípade Facebooku sú adresy IP okamžite anonymizované podľa špecifikácií dodávateľov v Nemecku. Aktiváciou zásuvných modulov sa Vaše osobné údaje odovzdajú dodávateľom zásuvných modulov a uložia sa tam (americkými americkými dodávateľmi v USA). Pretože dodávatelia zásuvných modulov vykonávajú zhromažďovanie údajov najmä prostredníctvom súborov cookie, odporúčame vám odstrániť všetky súbory cookie pomocou nastavení zabezpečenia prehliadača predtým, ako kliknete na zaškrtnuté políčko.

Nemáme vplyv na zhromažďovanie údajov a operácie spracovania údajov, ani sme si neuvedomili úplný rozsah zhromažďovania údajov, účely spracovania údajov alebo dĺžku uloženia údajov. Rovnako nemáme žiadne informácie, pokiaľ ide o vymazanie zhromaždených údajov dodávateľom zásuvných modulov.

Zásuvný dodávateľ uchováva údaje zhromaždené ako profil používania a používa údaje na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo vhodného dizajnu svojich webových stránok. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na prezentáciu vhodnej reklamy a informovanie ostatných používateľov o sociálnej sieti vašich aktivít na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu takýchto používateľských profilov, pri ktorých musíte priamo kontaktovať príslušného dodávateľa plug-inu na vykonanie tohto práva. Ponúkame vám možnosť interakcie so sociálnou sieťou a ostatnými používateľmi pomocou doplnkov, aby sme mohli zlepšiť našu ponuku a urobiť to pre vás ako používateľom zaujímavejším. Právnym základom pre používanie doplnkov je čl. 6 s 1 (f) GDPR.

Prenos údajov sa vykonáva bez ohľadu na to, či máte účet s dodávateľom doplnkov a že ste sa tam prihlásili. Keď ste prihlásení do dodávateľa plug-in, vaše údaje, ktoré sme získali, budú priradené priamo k Vášmu existujúcemu účtu u dodávateľa plug-in. Ak aktivujete tlačidlo a napríklad odkazujete na stránku, dodávateľ plug-in tiež uloží tieto informácie do vášho

a otvorene komunikuje s vašimi kontaktmi. Odporúčame vám, aby ste sa pravidelne odhlasovali po použití sociálnej siete, a to pred aktiváciou tlačidla, aby ste sa vyhli tomuto prideleniu do vášho profilu pomocou dodávateľa plug-inu.

Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní dodávateľom zásuvných modulov nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa. Nájdete tu ďalšie informácie o vašich právach týkajúcich sa týchto záležitostí a možností nastavenia na ochranu vášho súkromia.

Adresy príslušných dodávateľov plug-in a adresy URL s informáciami o ochrane údajov:

 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;

Ďalšie informácie o zberu údajov: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, ako aj http: // www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Spoločnosť Facebook sa podala na štít Ochrana osobných údajov EÚ, USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

– Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA; Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov: https://help.instagram.com/155833707900388

 Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

7 Facebook Custom Audiences

Okrem toho naše webové stránky používajú funkciu remarketingu “Custom Audiences” spoločnosti Facebook Inc. (“Facebook”). Užívateľom sa tak môžu zobraziť reklamy, ktoré sa týkajú ich záujmov (“reklamy Facebook”) počas návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok, ktoré tento proces používajú. Týmto spôsobom sledujeme záujmy, aby sme vám ukázali inzeráty, ktoré sú pre vás zaujímavé, aby sme mohli naše webové stránky zaujímať.

Na základe využívania marketingových nástrojov váš prehliadač automaticky vytvorí spojenie so serverom Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie využitie údajov, ktoré zhromažďuje spoločnosť Facebook prostredníctvom tohto nástroja. Z tohto dôvodu Vás informujeme o našich súčasných poznatkoch. Prostredníctvom integrácie Facebooku zvyčajného publika spoločnosť Facebook dostáva informácie, ktoré ste získali na príslušnej webovej stránke našej online prítomnosti alebo sme klikli na jednu z našich reklám. Za predpokladu, že ste zaregistrovaný v službe Facebook, môže Facebook priradiť návštevu vášho účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, existuje možnosť, že dodávateľ môže zistiť Vašu IP adresu a ďalšie identifikačné funkcie a uložiť ich.

Deaktivácia funkcie “Facebook Custom Audiences ” je možná na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Právnym základom pre používanie doplnkov je čl. 6 s 1 (f) GDPR. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov prostredníctvom služby Facebook nájdete na stránke https://www.facebook.com/about/privacy.

 Newsletter

S vaším súhlasom sa môžete prihlásiť k odberu nášho bulletinu, ktorý vás bude informovať o aktuálnych ponukách. Reklamované tovary a služby sú uvedené vo vyhlásení o súhlase.

Na prihlásenie používateľov do nášho bulletinu používame postup tzv. Dvojitého prihlásenia (opt-in). To znamená, že po zaregistrovaní pošleme e-mail na zadanú e-mailovú adresu a potvrdíme Vašu žiadosť o prijatie bulletinu. Ak svoju registráciu nepotvrdíte do 24 hodín, vaše informácie budú zablokované a automaticky odstránené po uplynutí jedného mesiaca. Vašu IP tiež uložíme

adresy a časy registrácie a potvrdenia. Účelom postupu je preukázať vašu registráciu a v prípade potreby vás informovať o možnom zneužití vašich osobných údajov.

Jedinou požiadavkou na zaslanie bulletinu je vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších, osobitne označených údajov je dobrovoľná a bude sa používať na to, aby vás osobne adresovala. Po potvrdení uložíme vašu e-mailovú adresu, ktorá vám zašle bulletin. Právnym základom je čl. 6 s 1 (a) GDPR.

Svoj súhlas s odberom newsletter môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť sa z odberu newsletter. Ohlášku môžete zrušiť kliknutím na odkaz uvedený v každom e-mailovom bulletine alebo zaslaním správy kontaktným údajom uvedeným v právnom upozornení.

Poukazujeme na to, že pri odosielaní newsletter hodnotíme správanie používateľov. Pri tomto hodnotení odosielané e-maily obsahujú takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom uložené na našich webových stránkach. Pre hodnotenia prepájame údaje uvedené v časti 2 a webové majáky s vašou e-mailovou adresou a individuálnym ID. Odkazy v novinke obsahujú aj toto ID. Údaje sa zbierajú výlučne pseudonymizované; preto ID nie sú prepojené s vašimi inými osobnými údajmi a je vylúčená priama osobná referencia.

Toto sledovanie môžete kedykoľvek zastaviť kliknutím na špeciálny odkaz, ktorý sa nachádza v každom e-maile, alebo informovaním o nejakom inom spôsobe kontaktu s nami. Informácie budú uložené tak dlho, kým sa prihlásite na odber bulletinu. Po zrušení anonymne ukladáme údaje zo štatistických dôvodov. Takéto sledovanie nie je možné, ak ste predvolene deaktivovali zobrazovanie obrázkov vo vašom e-mailovom programe. V takom prípade sa vám newsletter úplne nezobrazí a pravdepodobne nebudete môcť používať všetky funkcie. Ak manuálne povolíte zobrazovanie obrázkov, vyššie uvedené sledovanie bude fungovať.

Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak ste nám udelili výslovný súhlas ku ktorémukoľvek spôsobu použitia, ktoré sú tu popísané, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Prístup k vašim údajom

Môžete požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame:

 

 • účel, pre ktorý sú Vaše osobné údaje spracované;

 

 • kategórie osobných údajov;

 

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

 

 • plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené u nás;

 

 • existencia práva požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo obmedzenie ich spracovanie alebo namietať proti tomuto spracovania;

 

 • práve podať sťažnosť u dozorného úradu.

Oprava vašich údajov

Ak sú údaje, ktoré o vás uchovávame, nepresné alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu.

 

Vymazanie Vašich údajov

Môžete nás požiadať o vymazanie Vašich údajov. Ako prevádzkovateľ máme povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak

 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

 

 • vznesiete námietky proti spracovaniu (pozri nižšie) a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;

 

 • ste odvolal súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a zároveň neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

 

 • osobné údaje boli spracované nezákonne;

 

 • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje.

K vymazaniu osobných údajov nemôžeme pristúpiť, ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Prenosnosť údajov

Môžete požiadať o odovzdanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v strojovo čitateľnom formáte, ak si prajete prejsť k inému poskytovateľovi a odovzdať mu ich. Výkonom práva na prenosnosť nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

 

Obmedzenie spracovania

Môžete požiadať o obmedzení spracovania Vašich údajov v nasledujúcich prípadoch (vždy prosím vo svojej žiadosti uvádzajte, ktorý prípad sa na Vás vzťahuje):

 

 • Ak spochybňujete presnosť Vašich údajov

 

 • Ak sa domnievate, že by sme Vaše údaje nemali spracovávať, ale neželáte si, aby sme ich vymazali

 

 • Pokiaľ Vaše údaje už naďalej nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na účely svojich právnych nárokov

 

 • Ak ste napadli spracovaniu a my si potrebujeme overiť, či by sme mali Vaše údaje ďalej spracovávať

 

Ak bolo spracovanie osobných údajov obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Môžete požiadať, aby sme Vás prestali profilovať alebo aby sme Vám prestali zasielať naše najnovšie ponuky:

 

 • Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť profilovaná na účely našej marketingovej činnosti

 

 • Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť telefonicky informovaní o našich najnovších ponukách

 

 • Môžete sa rozhodnúť, že si neželáte byť informovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu o našich najnovších ponukách

Máte právo podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov

V prípade podania námietky nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Ako nás môžete kontaktovať

 • Spoločnosť spracúvajúca Vaše údaje (prevádzkovateľ): Klees Slovakia, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 25/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 876 077, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sro vo vl. č. 30703/B (www.aklees.sk)

 

 • Poverenec na ochranu osobných údajov (DPO): Akékoľvek otázky, pripomienky či žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov môžete zasielať nášmu poverencovi na ochranu osobných údajov na adresu l.schlamminger@buchbinder.sk .

 

 • Dozorný úrad pre ochranu údajov: Ak nie ste s našou odpoveďou spokojní, môžete tiež podať sťažnosť príslušného dozornému Úradu na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

 

Aktualizácia našich zásad ochrany súkromia

 

Sme oprávnení vykonávať zmeny týchto zásad tak, aby v nich boli zohľadnené naše nové služby a tiež vývoj trhu a nových technológií. Vyhradzujeme si právo v takomto prípade zmeniť naše vyhlásenie o ochrane údajov, preto sa prosím uistite, že máte najaktuálnejšiu verziu Zásad. V prípade, že dôjde k akýmkoľvek zásadným zmenám a doplneniam týchto zásad ochrany osobných  údajov, budú tieto informácie zverejnené na našej internetovej stránke.

 

 

 

Slovník jednotlivých typov údajov

 

Kontaktné údaje: Meno a priezvisko, titul; e-mail; telefónne číslo; dátum narodenia a / alebo rodné číslo; číslo OP / číslo pasu; IČO, DIČ, číslo klientskeho účtu; adresa miesta inštalácie; adresa trvalého pobytu; informácie o osobe zastupujúcej Vás pri podpise zmluvy (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia a / alebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP alebo pasu, telefónne číslo, e-mail, právny titul zastúpenie).

 

Údaje o účte: ID zákazníka, spôsob platby, bankový účet, číslo kreditnej karty (ak sa u Vami objednaných služieb používa), fakturačná adresa, objednané produkty, segment, produkty zakúpené prostredníctvom niektorého z našich kanálov a údaje o jednotlivých transakciách. Tieto údaje zahŕňajú aj údaje z oblasti starostlivosti o zákazníkov: Vaše žiadosti o podporu a údaje získané na účely vybavenia týchto žiadostí. Čas a trvanie hovoru a zvolené riešenie. Môžeme tiež zhotovovať nahrávky Vášho volania na linku služieb pre zákazníkov (na nahrávanie ste vždy upozornený).

 

Údaje zozbierané z našich webových stránok: Akonáhle sa prihlásite na našu webovú stránku, budeme zhromažďovať údaje o čase a dobe trvania relácie, navštívených stránkach, atribútoch kampaní, údaje o transakciách a technické údaje (IP / MAC adresa, operačný systém a typ prehliadača).

 

Údaje zhromažďované v našich predajniach: Uchovávame informácie o Vašich nákupoch produktov či služieb v našich predajniach.

 

 

Slovník pojmov

 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – čiže GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí jednotne od 25. mája 2018. Na Slovensku tak nahrádza súčasnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v podobe smernice 95/46 / ES a súvisiaci zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov: Na zabezpečenie ochrany vášho súkromia vynakladáme značné úsilie a prijali sme s týmto cieľom rad zásadných opatrení. Formálne sme vymenovali osoby zodpovedné za zabezpečenie našej siete, podporu infraštruktúry a našich informačných systémov. Implementovali sme riešenie slúžiace k ochrane Osobných údajov pozostávajúce z celej rady technických prvkov i postupov líšiacich sa podľa konkrétnej služby alebo produktu, ktoré sú vám ponúkané či poskytované. Tieto riešenia môžu zahŕňať najmä ochranu hesiel, kódovanie, firewally, antivírusy, anti DDoS systém, odhaľovanie prípadov preniknutí do systému, zisťovanie prípadných anomálií a kontrolu prístupu pre našich zamestnancov.

 

Kamerové systémy: Prevádzkovateľ umiestňuje z dôvodu ochrany oprávnených záujmov spočívajúcich v ochrane majetku do priestorov predajní kamerové systémy. Priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené upozornením. Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci kamerových záznamov sú dostupné na mieste, kde sú kamery umiestnené.

 

Záruky: So sprostredkovateľmi osobných údajov sme uzatvorili zmluvy o spracovaní osobných údajov (s výnimkou prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri poskytovaní osobných údajov štátnym orgánom), ktoré zaručujú minimálne rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady ochrany osobných údajov. So sprostredkovateľmi mimo územia Európskej únie sme zároveň uzavreli právny akt, tak ako to vyžaduje čl. 45 až 49 GDPR.

 

Cookies: Cookies sú drobné kúsky informácií uložené vo vašom internetovom prehliadači, ktoré zhromažďujú údaje ako je typ vášho prehliadača, váš operačný systém, navštívené webové stránky, doba návštev, prezeraný obsah, prezerané reklamy a ďalšie tzv. clickstream dáta. Cookies používame k tomu, aby sme mohli naše webové stránky upraviť podľa vašich potrieb, ponúkať vám kvalitnejšie a personalizované služby a zapamätať si niektoré vaše voľby, aby ste ich nemuseli zadávať znova. Cookies nám ďalej umožňujú zisťovať pohyb smerujúci na naše webové stránky, vrátane navštívených stránok, počtu návštevníkov a použitých trás. Môžeme využívať služby poskytovateľov reklamných sietí, ktorí nám pomáhajú prezentovať reklamný alebo iný obsah na našich webových stránkach a ďalších stránkach, na ktorých sú zobrazené reklamy Prevádzkovateľa. Poskytovatelia reklamných sietí využívajú cookies, webové majáky (beacons) alebo ďalšie podobné technológií vo vašom počítači, mobilnom telefónu alebo inom zariadení k tomu, aby vám ponúkali reklamu alebo iný obsah čo najlepšie zodpovedajúci vašim záujmom na základe vytvorenia vášho profilu prehliadania internetu na tejto webovej stránke a na ďalších vami navštívených stránkach. Použitie cookies, webových majákov alebo podobných technológií zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie Zásadami ochrany súkromia Prevádzkovateľa. Cookies vo vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina internetových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité typy cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Konkrétny postup závisí na vašom prehliadači. Pokyny na použitie tejto funkcie nájdete v pomocníkovi k vášmu internetovému prehliadaču. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

 

 

Bratislava, 25. 5. 2018

 • Kde nás nájdete?

   Copyright © 2016 Aklees.sk. All rights reserved. Developed by Web & go, s.r.o.

   Copyright © 2021 Aklees.sk. All rights reserved.

   Vyžiadajte si cenovú ponuku šitú na mieru pre Vás!